YouTube : สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.)
Thai-India Education Meditation and Tourism Association (TIA)
                 มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ (India-Thai International Meditation Centre Truats : ITT) พุทธคยา อินเดีย    ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย ดำเนินงานกิจกรรมการกุศลร่วมกับ ร่วมกับ สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) Thai-India Education and Tourism Association (TIA) ได้จดทะเบียบเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในอุปถัมภ์ของ  บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/03632) และ บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09047)  นำพาคณะชาวพุทธไทยและนานาชาติไปจาริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ประเทศอินเดีย-เนปาล เนื่องจากสมาคมได้รับการอุปถัมภ์จากบริษัทในเครือธรรมหรรษาฯ เพื่อหาทุนดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและสมาคม จึงได้จัดทำโครงการแสวงบุญและปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาธรรม การปฏิบัติธรรม การเจริญสมาธิภาวนา ณ แดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับทัวร์แสวงบุญ เช่น พม่า ศรีลังกา บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยมอบหมายให้บริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวตามกฎหมาย

    ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ

    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล
    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อริยสงฆ์องค์แรกของโลก
        ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรก
        ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว เสาหินอโศกมหาราช ตราแผ่นดินของอินเดีย พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชม " พิธีคงคาอาระตี " พิธีบูชาสุริยเทพ" ชมท่าที่เผ่าศพ "มณิกรรณิกาฆาต" มนต์เสน่ห์พาราณสี เมืองมรดกโลก 
    4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
    5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก
    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล
    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์

    ธรรมหรรษาทีวี - ธรรมหรรษาวิทยุ ร่วมกับ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด บริหารงานโดย ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) วิทยฐานะ น.ธ.เอก. (นักธรรมเอก), ป.ธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค), พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต : การสอนสังคมศึกษา), น.บ. (นิติศาสตร์), M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration), Ph.D. (Buddhist Studies),  Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819), ผู้รับใบอนุญาตเป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader License) ใบอนุญาตเลขที่ No. 12.0427/2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว, วิทยากร/พิธีกร/อาจารย์บรรยายพิเศษ, นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นักฝึกหัดงานทนายความ ณ สำนักงาน "ธรรมาภิบาลทนายความ" โดยมีท่านอาจารย์ ทนายล้วน หมวดสันเทียะ เป็นผู้รับรองการฝึกหัดงานทนายความ (ขึ้นทะเบียนแจ้งฝึกหัดงานในสำนักงาน ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์) และ  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี PTU, และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด. : ปริญญาโทควบปริญญาเอก/WTU) งานหลักคือ "จัดทัวร์นำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ" งานรองคือ "ฝึกหัดงานทนายความ" เพื่อช่วยเหลือประชาชนสังคมและศาสนาด้านกฎหมาย "ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี" ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งอดีตเคยได้บวชเรียนเป็นสามเณรน้อยจนเป็นพระภิกษุแล้วได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิ และป็นพุทธศาสตรบัณฑิตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สร้างคนให้มี "วิชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : ความรู้คู่คุณธรรม" เป็นอดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ จึงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นทั้ง หัวหน้าคณะทัวร์ (Group Leader) หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และ ธรรมวิทยากร (Lecturer) บรรยายให้ความรู้เป็นธรรมทานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไปอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา ดังนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา : บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel),  บจก.บางกอกไทย เซ็นเตอร์
         (Bangkok Thai Center), และ ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (I-Imdia Dhammahansa Tours) ทีมงานทัวร์ท้องถิ่นพุทธคยา อินเดีย แดนพุทธภูมิ ฃ
    ** นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) (Thai-India Education Meditation andTourism  Association : TIA),    
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Center Trust : ITT.),
    ** นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ.) (Niti Dhammahansa Association (Thailand) : NDA),
    ** อาจารย์ใหญ่สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) มูลนิธิ ITT+WTB และ สมาคม สทอ.+สนธ.
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (Wat Thai Bodhivihar IndiaTrust) ในฐานะ "ไวยาวัจกร/ประธานกรรมการวัด/ประธานอุปถัมภ์ผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑล สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ได้มีจิตเลื่่อมใสมีใจศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ตอบแทนบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านผ่านชีวิตภายใต้ร่มโพธิ์พุทธบารมี ชีวิตนี้จึงขอถวายเป็นพุทธบูชา "สทฺทา สาธุ ปติฎฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้"  

       ทีมงานคณาจารย์ท่านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเฉพาะทาง ทั้งฝ่ายบรรพชิตที่รับอาราธนาและคฤหัสถ์ที่รับเชิญเป็น "คณะธรรมวิทยากร" ประกอบด้วย :-
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระมหาอาทิตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.3, น.บ. รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา อินเดีย
    ** พระอาจารย์วรรธคม  กตธมฺโม (หลวงพี่ทนายคม) น.ธ.เอก, น.บ., บธ.ม., นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตประจำวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย, ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร และทนายความประจำวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา อินเดีย 
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร)  ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิตศิษย์เก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ ผู้จัดการอาวุโส ของ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ และ บางกอกไทย เซ็นเตอร์, เลขาธิการสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ./TIA), เลขาธิการสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ./NDA) อาจารย์ประจำสำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.), ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย, พุทธคยา อินเดีย
    
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ., มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์อาวุโสกิตติมศักดิ์ของ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์

    ทัวร์อินเดีย สิ่งสำคัญที่สุด คือ ธรรมวิทยากร ซึ่งธรรมหรรษาทัวร์ได้จัดทีมงาน "คณะธรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพุทธศาสนา"  พร้อมทีมงาน "I India" คนอินเดียท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งนี้ เงินรายได้จากทัวร์ที่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์:ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในภพหน้า) ตามคำขวัญ คติพจน์ เอกลักษณ์ หรือสโลแกน (Slogan) ของธรรมหรรษาทัวร์ที่ว่า " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ " เจ้าตำรับ "ธรรมหรรษา" ตัวจริง เสียงจริง !!!
  
free counters
www.dhammahansa.com         www.btc2555.com           www.dhttv.com
www.ndath.com          www.watthaibodhi.com         www.indiathaicenter.com

                                     
                    
ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 6 คืน / 7 วัน

FD บินไปพุทธคยา - กลับพาราณสี

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2565 - 2566 ดังต่อไปนี้ :-
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย
India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT)
นิติบุคคลตามกฎหมายอินเดีย (พุทธคยา)
สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
Thai-India Education Meditation and Tourism Association (TIA)
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (กทม.)


ศูนย์การศึกษา
วิจัยศาสนา
ศูนย์การศึกษา
วิจัยสังคม
สำนักฝึกอบรม
วิปัสสนาและ
ธรรมวิทยากร
แดนพุทธภูมิ
(สวธ.)
ศูนย์การศึกษา
ปฏิบัติธรรม

งานวิชาการ
หนังสือ-ตำรา
บทความ
วิจัยตีพิมพ์
ในวารสาร
วิชาการ
โดยทีมงาน
คณาจารย์
มูลนิธิ ITT
ยินดีต้อนรับสู่ www.indiathaicenter.com มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT) ในอุปถัมภ์ของบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์  แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ.,  น.บ., M.A., Ph.D. นายกสมาคม สทอ. และประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล  ** ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
ทัวร์แสวงบุญ
โดยDHTบริษัท
ธรรมหรรษา
ทัวร์ & แทรเวล
ผู้สนับสนุนทุน
อุปถัมภ์มูลนิธิ

ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ไทย
ประจำปี
อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย กรุ๊ปเหมาราชการ องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา "อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ บางกอกไทย เซ็นเตอร์ & ธรรมหรรษาทัวร์  ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (TIA) - มูลนิธิศูนย์ปฏิบิติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
BKK Office : 71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  Mobile/Line ID : 0614026277
จัดทำโดย ดร.เบิร์ต ป.ธ.6, พธ.บ., น.บ., M.A.(Organizational Administratioan), M.P.A.(Public Administration), Ph.D.(Political Science), Ph.D.(Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819)
ศูนย์การศึกษา
วิจัยท่องเที่ยว

ทัวร์
ออสเตรเลีย